Регистрирация на безплатен акаунт на адрес: go.cfo.tools


CFO.tools е платформа с финансови инструменти за целите на прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), изготвянето на данъчни и други анализи, необходими за финансовата дейност на фирмите. Нашата цел е да предложи ефективни, достъпни, лесни за работа и съобразени с изискванията инструменти, които да са в помощ на финансови директори, счетоводители и одитори.

За крайни ползватели, системата дава възможност за бързи и ефективни анализи, фокусирани на специфичната задача, която решавате. Инструментите са индивидуализирани по конкретни проблеми, попълваната информация и интерфейсът са съобразени конкретно с тях, което прави анализа интуитивен и лесен, като в същото време сложността на калкулациите е оставена на калкулативната машина на инструментите.

За счетоводни и одиторски компании, CFO.tools предоставя ефективен начин за обслужване на техните клиенти, по отношение на анализи и финансови аспекти в стандарти и регулации.

Можете да получите повече информация на адрес go.cfo.tools

Гаранция за качество

Нашите инструменти са разработени от екип със значителен опит в областта на финансите, оценките, и статистическите анализи, в тясно сътрудничество със опитни специалисти в областта на МСФО и данъци. Всички предлагани инструменти вече се прилагат от 2018 г. в малки, средни и големи предприятия (вкл. холдингови дружества) в Европа, одитирани както местни, така и и международни одитори (Big4).

Ясна методология

Инструментите са разработени с добре структурирана методология и документация, които предоставят информация за нивото на прецизност, входните данни и допускания, процеса на обработка и изчисляване. Методът на използване на инструментите е документиран в платформата, както и чрез видеа, които дават ясна представа как да се използва всеки инструмент и как да се интерпретират получените резултати.

Цялостно решение

В допълнение към инструментите и тяхната документация, нашият екип може да ви съдейства при използване на инструментите, обработката на информация или интерпретиране на резултатите.

Ако сте счетоводна къща или одиторска компания, ние ви предоставяме безплатно обучение, така че вашите специалисти да могат да използват уверено и ефективно инструментите за ваши клиенти.